ŠPORT

ŠPORT

je relax

je relax

Bootstrap Slider

Prevádzkový poriadok športovísk Liptovská Teplá

Všeobecné záväzné pravidlá:

1. Účelom prevádzkového poriadku je stanovit‘ práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na multifunkčnom ihrisku, tenisovom kurte, posilňovni (ďalej ihrisko), ako aj s povinnosťami obce Liptovská Teplá, ktorá je jeho vlastníkom.
2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a využívajú ihrisko na športovú činnost‘ resp. rekreačno - športovú činnost‘.
3. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore ihriska(d‘alej len „užívateľ“).
4. Každý užívateľ je povinný oboznámit‘ sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
5. Každý užívateľ ihriska je povinný dodržiavat‘ dohodnutý časový harmonogram a podmienky používania ihriska. Časový harmonogram si dohodne so správcom ihriska. Jedno rázový vstup (t.j. nepravidelný) je treba dohodnúť minimálne deň vopred.
6. Na ihrisku je dovolené vykonávať‘ len tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.
7. Prevádzkovateľ areálu a správca ihriska nezodpovedá za škodu vzniknutú osobe jej vlastným zavinením.
8. Športovú činnost‘ na ihrisku vykonáva každý výhradne na svoje vlastné riziko.


Organizačné pravidlá:

1. Vstup na športové ihrisko je povolený len so súhlasom správcu ihriska.
2. Povinnosťou užívateľa je oboznámiť‘ sa s prevádzkovým poriadkom, ktorý je prístupný na vyhradenom mieste.
3. Užívatelia sú povinní rešpektovať upozornenia a príkazy správcu ihriska.
4. Spôsobilost‘ ihriska z titulu zlého počasia, alebo technického stavu povrchu ihriska, posudzuje správca.
5. Na ihrisku sú užívatelia povinní mať primeranú športovú obuv s rovnou podrážkou.
6. Pri športovaní je potrebné dbať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu povrchu, pletiva - oplotenia, športového náradia a náčinia.
7. Zapožičanie príslušného športového náradia a náčinia je potrebné dohodnút‘ si so správcom ihriska.
8. V priestoroch športového ihriska a okolia, je nutné dbat‘ na poriadok a čistotu.
9. Pred ukončením vymedzeného času je užívateľ povinný dať ihrisko do pôvodného stavu.
1O.Pri užívaní ihriska sa treba riadit‘ pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi správcu.


Zakazuje sa:

1. Byť neprimerane hlučný, vulgárne sa vyjadrovať v celom areáli ihriska.
2. Poškodzovat‘ majetok športového areálu a vybavenie ihriska.
3. Vstupovat‘ na tenisové kurty v zablatenej obuvi, v kopačkách a obuvi s nerovnou podrážkou.
4. V priestoroch ihriska je prísne zakázané fajčit‘ a používat‘ alkoholické nápoje resp. iné omamné látky.
5. Vstupovat‘ na ihrisko pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok.
6. Znečisťovat‘ ihrisko a jeho okolie odpadkami.
7. Vodit‘ psov do areálu ihriska.
8. Je prísne zakázané vchádzať na ihrisko na bicykli a na iných dopravných prostriedkoch.

Sankcie:

1. V prípade porušovania prevádzkového poriadku, nerešpektovanie pokynov správcu ihriska a nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnost‘, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, a pod.) je správca oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázat‘ z priestorov ihriska.
2. V prípade, že správca zistí, že užívateľ úmyselne poškodil nejaké vybavenie, alebo zariadenie ihriska, má povinnost‘ požadovat‘ finančnú náhradu za spôsobenú škodu v plnej výške.
3. V prípade opakovania porušovania prevádzkového poriadku užívateľom má správca právo zakázat‘ užívateľovivstupovat‘ na ihrisko.


Prevádzka multifunkčného ihriska a tenisových kurtov:

Denne podľa stavu ihriska v súvislosti s klimatickými podmienkami a ročným obdobím od 6.00 – 20.00 hod: UPOZORNEN1E: Vstup na ihrisko pre osoby, ktoré sú mladšie ako 10 rokov, je možný len pod dozorom dospelej osoby.

Číslo telefónu na správcu ihriska: 0905/562199


Milan Kašák
starosta obce